کرایه و اجاره کمپکتور (کامپکتور)

کمپکتور،کامپکتور،کرایه کمپکتور،اجاره کمپکتور

کرایه و اجاره کمپکتور (کامپکتور)به منظور متراکم کردن مصالح خاکی و سنگی روزانه50000 تومان بیش از سه روز توافقی - کمپکتور - کامپکتور - کرایه کمپکتور - اجاره کمپکتور -