تولیدکننده اتصالات جوشی گاز(سحرگاز)

اتصالات گازی - آتش نشانی- شیر- زانو - بست - سراه-کپ

تولیدکننده وپخش کننده اتصالات گازی از قبیل زانو سراه بست کپ تبدیل و... همچنین پخش کننده اتصالات آتش نشانی نوار والکترود - اتصالات گازی - آتش نشانی- شیر- زانو - بست - سراه-کپ -