برنامه کلاس های دانشجویی داده کاوان آماره

پژوهش 1 ، آمار استنباطي ، آمار توصيفي ، رياضي كاربرد ، رياضي پايه ، آمار و احتمال ، آمار2 ، نحليل آماري پيشرفته ارشد ، استاد صوفي، ژوهش 1 ، آمار استنباطي ، آمار توصيفي ، رياضي كاربرد ، رياضي پايه ، آمار و احتمال ، آمار2 ، نحليل آماري پيشرفته ارشد ، استاد صوفي، استاد براری، استاد اسدی، مدیریت مالی1، مدیریت مالی2، حسابداری دولتی، مباحث جاری،

برنامه کلاس های دانشجویی داده کاوان آماره - پژوهش 1 - آمار استنباطي - آمار توصيفي - رياضي كاربرد - رياضي پايه - آمار و احتمال - آمار2 - نحليل آماري پيشرفته ارشد - استاد صوفي -