اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم

اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم

مزایده گذار:شرکت پلاستوفوم بنی کریم استان تهران تاریخ شروع 1395/02/05 تا تاریخ 1395/02/30 و تاریخ بسته پیشنهادیی 1395/02/31 تا تاریخ 1395/03/10 در پاكت لاك و مهرشده و در روز دوشنبه به تاریخ 1395/03/17 نتایج اعلام خواهد شد. عنوان آگهی:آگهی مزایده عمومی شرح آگهی :شرکت پلاستوفوم بنی کریم در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد خود را که مشخصات آن به شرح ذیل می باشد از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید از اقلام ذیل در ساعات اداری به نشانی ابتدای جاده ساوه، چهاردانگه ،سه راه بوتان ،شهرک ماهشهر،خیابان قوام آبادی،خیابان بنی کریم غربی،پلاک 70 مراجعه نمایید. لیست اقلام: قالب آلمینیومی در حدود 20000 کیلوگرم کولرانرژی 18000 یک دستگاه در حد فابریک کانال کولر 30 متر در حد فابریک بلوکر 3 متری به ابعاد (66*100*300 سانتیمتر) 1 دستگاه (جهت تولید بلوک پلاستوفومی به ابعاد 66*100*300 سانتیمتر) بلوکر 2 متری به ابعاد 100*100*200 سانتیمتر 2 دستگاه (جهت تولید بلوک پلاستوفومی به ابعاد 100*100*200 سانتیمتر) تلفن های تماس شرکت پلاستوفوم بنی کریم در ذیل ذکر شده است تلفن : 55278440 – 55252647 فاکس : 55271296 همراه : 09120189767 جهت خرید اسناد ارایه فیش واریزی به مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال) به شماره حساب 0106790140006 بنام این سازمان نزد بانک صادرات شعبه چهاردانگه یا بصورت چک تضمینی بانکی (چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد) در پاكت لاك و مهرشده به دبيرخانه شركت و بطور محرمانه تسليم شود پاكت مزبور صرفا در جلسه كميسيون مزايده گشوده خواهد شد. « به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شودمطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد » شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير ميباشد: الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مزايده، جز در موارديكه در اسناد مزايده پيش بيني شده باشد، نميتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شرايط مزايده براي تمامي مزايده گران، اعم از دولتي، عمومي، يا خصوصي، يكسان می باشد. ازجمله در تامين ضمانت نامه ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها. ج ـ شركت كنندگان در مزايده مي بايد اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده به شرح زير به شركت ارائه كنند: ۱ـ پاكت تضمين (پاكت الف) ـ شامل ضمانتنامه شركت در مزايده. ۲ـ پاكت قيمت (پاكت ب) ـ شامل قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده. دـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايدبه صورت قابل گواهي ودرمهلت و مكان مقرر در اسناد مزايده انجام شود. ه- پاكت بسته پيشنهادی (امضاء و مهر شده شرکت) و اصل رسید دریافت مبلغ واریزی (فتوكپي فرمها قابل قبول نميباشد) الزاماً بايستي هر دو پاكت در پاكت بزرگ قرار داده و درب پاكت بزرگ امضاء و چسب نواري و منگنه شده به صورت حضوري در موعد مقرر به آدرس فوق تحويل و قبض رسيد دريافت نموده ( از ارسال پستي امتناع شود در غير اينصورت شركت در مزايده منتفي خواهد بود). شرايط تجديد و لغو مزايده ۱ـ مزايده در شرايط زير تجديد ميگردد: 1.1افشاء شدن مدارك و پيشنهادها. 1.2 پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد. 1.3پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي گردد. تبصره ـ در صورتيكه مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است براسـاس شرائط و سقف مندرج در اسناد مزايده هزينه هاي مربوط به تأمين ضمنانت نامه ها را به مزايده گران پرداخت نمايد. ۲ـ مزايده در شرايط زير لغو ميگردد: 2.1مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده باشد. 2.2حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها. 2.3تشخيص كميسيون مزايده مبني بر تباني بين مزايدهگران به تأئيد هيئت مديره برسد. 2.4 شركت پلاستوفوم بنی کریم تجديد و يا لغو مزايده را به آگاهي همه مزايدهگران می رساند. - اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم -

صنعت / مزايده / اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم

اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم

اقلام مازاد شرکت پلاستوفوم بنی کریم

قیمت :تماس بگیرید

تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶‬

آدرس : نشانی ابتدای جاده ساوه، چهاردانگه ،سه راه بوتان ،شهرک ماهشهر،خیابان قوام آبادی،خیابان بنی کریم غربی،پلاک 70

ایمیل : namifoam.b100@yahoo.com


تعداد بازدید : ۱۱۴۲

کلمات مشابه را ببینید


مزایده گذار:شرکت پلاستوفوم بنی کریم استان تهران تاریخ شروع 1395/02/05 تا تاریخ 1395/02/30 و تاریخ بسته پیشنهادیی 1395/02/31 تا تاریخ 1395/03/10 در پاكت لاك و مهرشده و در روز دوشنبه به تاریخ 1395/03/17 نتایج اعلام خواهد شد. عنوان آگهی:آگهی مزایده عمومی شرح آگهی :شرکت پلاستوفوم بنی کریم در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد خود را که مشخصات آن به شرح ذیل می باشد از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید از اقلام ذیل در ساعات اداری به نشانی ابتدای جاده ساوه، چهاردانگه ،سه راه بوتان ،شهرک ماهشهر،خیابان قوام آبادی،خیابان بنی کریم غربی،پلاک 70 مراجعه نمایید. لیست اقلام: قالب آلمینیومی در حدود 20000 کیلوگرم کولرانرژی 18000 یک دستگاه در حد فابریک کانال کولر 30 متر در حد فابریک بلوکر 3 متری به ابعاد (66*100*300 سانتیمتر) 1 دستگاه (جهت تولید بلوک پلاستوفومی به ابعاد 66*100*300 سانتیمتر) بلوکر 2 متری به ابعاد 100*100*200 سانتیمتر 2 دستگاه (جهت تولید بلوک پلاستوفومی به ابعاد 100*100*200 سانتیمتر) تلفن های تماس شرکت پلاستوفوم بنی کریم در ذیل ذکر شده است تلفن :...