فروش حواله پراید111SE یورو4تحویل خردادومرداد

فروش حواله پراید111SE

فروش حواله پراید111 تحویل خردادماه واریزی 11میلیون دردیماه92 ومردادماه با واریزی8/000/000دربهمن ماه 92 با امکان صلح وانتخاب رنگ وقیمت مناسب بفروش میرسد

- فروش حواله پراید111SE -